Algemene Voorwaarden P.Smets & zn BV

Artikel 1: Begripsbepaling 

 1. In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden") hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis. 
 2. Onder Smets wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P. Smets en Zn B.V., statutair gevestigd te Geleen, kantoorhoudende te (6161 DE) Geleen aan het adres Hofdwarstraat 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 66658837
 3. Onder Koper wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de wederpartij van Smets die een uitvraag heeft gedaan, een aanbod van Smets heeft ontvangen en/of met Smets een overeenkomst heeft gesloten

 

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Smets en Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Smets uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard
 3. Koper met wie in het verleden op (andere) algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Koper en Smets
 4. Voor zover toepassing van enig beding uit deze Algemene Voorwaarden in strijd zou komen met enige bepaling in een schriftelijke overeenkomst tussen Smets en Koper, blijft toepassing van dat beding achterwege, doch blijven de overige bedingen uit deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen
 5. Smets behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen

 

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom 

 1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, e-mails waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en verplichten Smets nimmer tot het aangaan van enige overeenkomst, dan wel tot het aangaan van een overeenkomst zoals uiteengezet in de door Smets gedane aanbieding
 2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten berusten bij Smets

Artikel 4: Overeenkomst 

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk een bestelling doet, tenzij Smets binnen 24 uur na bestelling telefonisch, via email en/of schriftelijk aan Koper laat weten de bestelling niet te accepteren
 2. Het voorafgaande geldt ook voor door Smets aangewezen leveranciers bij wie Koper rechtstreeks bestelt, zoals bedoeld in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 5: Conformiteit 

 1. Alle opgaven door Smets van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met betrekking tot de producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, respectievelijk voorgeschreven, behoudens door Koper te leveren tegenbewijs
 2. Alle opgaven door Smets van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met betrekking tot de producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Smets staat er echter niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Koper dient de overeenstemming met overeengekomen of opgegeven hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Smets is steeds gerechtigd om tot 10% van de overeengekomen hoeveelheid meer of minder te leveren
 3. Voor de beoordeling van de kwaliteit van het product is de door Smets van tevoren bekendgemaakte kwaliteitsdefinitie bepalend. Bij geringe afwijkingen in eigenschappen als maat, kwaliteit en kleur wordt het afgeleverde product geacht aan de overeenkomst te voldoen

 

Artikel 6: Levering in EPS-fusten 

 1. Indien de producten aan Koper worden geleverd in een EPS-fust, zijn de hiernavolgende bepalingen in dit artikel van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Voor de levering van de EPS-fust aan Koper wordt afzonderlijk statiegeld in rekening gebracht, welke niet is inbegrepen in de prijs van de producten. Smets levert geen garantie met betrekking tot de levering van de bestelde EPS­ fust. 
 3. De eigendom van het EPS-fust gaat niet over naar Koper. Koper mag het hem door Smets ter beschikking gestelde EPS-fust niet leeg aan derden in gebruik geven en hij is verplicht het EPS-fust uitsluitend voor de aankoop, de handling en het transport van de bij Smets gekochte producten te gebruiken
 4. Voor het door Smets aan Koper afgegeven EPS­ fust wordt als borg statiegeld in rekening gebracht. De hoogte van de statiegeldbedragen wordt door Smets bindend vastgesteld en apart meegedeeld. Statiegeld is opeisbaar en betaalbaar bij aanvaarding van het EPS-fust. Het EPS-fust dient schoon, leeg, in een goede staat en in overstemming met overige door Smets gestelde voorwaarden te worden teruggegeven, waarna Koper het statiegeld terugontvangt. 

Artikel 7: Levering in overige emballage/ kleinverpakkingen en/of opladingdragers 

 1. Aan Smets komt het recht toe om te bepalen op welke wijze de producten worden verpakt. Indien de producten aan Koper worden geleverd in emballage en/of kleinverpakkingen, niet zijnde EPS-fust, en/of op ladingdragers zijn de volgende bepalingen van dit artikel van toepassing
 2. De prijs voor emballage, kleinverpakkingen en/of opladingdragers is in beginsel de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. Smets is gerechtigd om voor het gebruik van (duurzame) verpakkingen een vergoeding in de vorm van statiegeld aan Koper in rekening te brengen, welke vergoeding aan Koper wordt terugbetaald op het moment dat de betreffende verpakking in onbeschadigde staat aan Smets wordt geretourneerd. 
 3. Tenzij Smets met Koper anders is overeengekomen, wordt het statiegeld op de via Smets geleverde emballage en/of kleine verpakking en of ladingdragers waarop afzonderlijk statiegeld is berekend, retour genomen tegen de op het moment van terugname geldende factuurprijs, zulks eventueel verhoogd met een emballagevergoeding volgens de daarvoor geldende regeling. De in te leveren emballage/ladingdragers dienen leeg, schoon en in goede staat te worden teruggegeven, zulks op zodanige wijze dat deze geschikt is voor verse producten . 
 4. Indien een bepaald type ladingdrager, fust of kleinverpakking niet voorhanden is, heeft Smets het recht om in overleg met Koper de Producten aan te bieden in een andere type fust of verkleinverpakking. De meer- of minderkosten worden geacht te zijn meegenomen in de prijs, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen
 5. De eigendom van duurzame verpakkingen, welke voor meermalig gebruik vatbaar zijn, gaat niet over naar Koper. Het is aan Smets om te bepalen welke verpakkingen en/of opladingdragers voor meermaals gebruik vatbaar zijn. Bij het retourneren van emballage/ladingdragers via 

eigen transportmiddelen van Smets dienen de emballage/ladingdragers gesorteerd voor transport gereed te staan.

Niet via Smets geleverde emballage/ladingdragers worden alleen teruggenomen voor zover Smets deze in het eigen assortiment voert. 

Artikel 8: Prijzen 

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en in Euro's (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs voor meermalig fusten, alsmede vervoerskosten worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs, tenzij anders is overeengekomen. In beginsel geldt dat statiegeld voor meermalige (EPS-)fusten en overige duurzame verpakkingen niet in de prijs is inbegrepen, en afzonderlijk door de Koper dienen te worden voldaan
 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Smets geautomatiseerd systeem, dan wel via email of schriftelijk
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Smets gerechtigd deze in de prijs door te berekenen

 

Artikel 9: Betaling 

 1. Alle betalingen worden binnen 14 dagen na factuurdatum opeisbaar, tenzij Smets contante betaling bij levering zal vorderen. Smets is gerechtigd contante betaling te verlangen indien Koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van Smets op Koper
 2. Smets is gerechtigd tot deellevering. iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd. Smets heeft het recht om deelleveringen pro rata te factureren
 3. Indien de Koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald, om wat voor reden dan ook, dan is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Smets op Koper, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is Koper alsdan aan Smets een jaarrente verschuldigd van 3% boven de op dat moment door de 

Nederlandse Bank gehanteerde rente, met een minimum van 8%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. 

Alle onder de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van€ 150,-iedere betaling door Koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven

Koper is niet bevoegd hetgeen hij aan Smets verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen Smets verschuldigd mocht zijn aan Koper. In het bijzonder is Koper niet bevoegd vorderingen van Smets op Koper te verrekenen met vorderingen van Koper op Smets op grond van tekortkomingen. Indien Koper zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, is Smets gerechtigd om administratiekosten aan Koper in rekening te brengen per factuur van Smets die zonder overleg met Smets en/of ten onrechte is verrekend, onverminderd de overige aanspraken die Smets ter zake op grond van de wet, de overeenkomst of deze verkoopvoorwaarden jegens Koper kan doen gelden

Smets is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat Koper op verzoek van Smets zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Smets gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan Koper zekerheid te verlangen

Artikel 1O: Eigendomsvoorbehoud 

 1. De eigendom van alle door Smets aan Koper geleverde producten blijft bij Smets zolang Koper de vorderingen van Smets ter zake van een koopovereenkomst of uit welke hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang Koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang Koper de vorderingen van Smets wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Smets is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van Koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van Koper te halen. Koper verleent hierbij aan Smets een onherroepelijke volmacht om al datgeen te doen dat noodzakelijk is voor het inroepen van het eigendomsvoorbehoud

Het is Koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door Smets geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen

 1. In aanvulling op het eigendomsvoorbehoud, verbindt Koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Smets een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Smets aan Koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Smets, uit welke hoofde dan ook. 

Artikel 11: Levering door Smets, levertijd, risico 

 1. De bestellingen zullen door Smets worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Smets heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Smets worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Smets er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn
 3. Smets kan de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht uit te voeren. Als de levering van producten niet in de planning van Koper kan worden ingepast, zal de levering worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. 
 4. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Koper worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de levering niet in de planning van Smets kan worden ingepast, zal de levering worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. 
 5. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. 
 6. Àfgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen en zijn slechts indicatief. Indien overschrijding van enige termijn dreigt·,zal Smets Koper daarover informeren. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Smets schriftelijk in gebreke te stellen

De levering van de producten vindt plaats op één van de locaties van Smets, tenzij Smets en Koper uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Koper is verplicht de door hem gekochte producten op de overeengekomen plaats(en) en tijdstippen in ontvangst te nemen. Indien Koper de producten op de dag dat de producten ter levering aan hem worden aangeboden, niet in ontvangst neemt, is Smets gerechtigd de producten voor rekening en risico van Koper te vervoeren, op te slaan, te verkopen of te vernietigen. Indien de producten door of vanwege Smets voor de Koper worden opgeslagen bij Smets of een derde, vindt de levering plaats op het moment dat de producten zijn opgeslagen

 1. Vertraging in de levering, voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft, geeft Koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, dan wel tot opschorting van zijn verplichtingen. 
 2. Smets spant zich in producten op de overeengekomen dag te leveren. In geval een orderbevestiging meerdere leverdagen bestrijkt, zal worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de diverse leverdagen, tenzij anders overeengekomen. 
 3. 1ngeval levering slechts mogelijk is tegen andere condities, zal de levering slechts kunnen plaatsvinden indien Smets en Koper over de gewijzigde condities alsnog schriftelijk overeenstemming hebben bereikt. 
 4. Indien door de Koper wordt afgeweken van de door Smets gestelde manier van levering dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de Koper. 

Artikel 12: Risico-overgang 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze producten aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht. Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn Smets

 

Artikel 13: Levering door derde-toeleverancier 

 1. Smets is bevoegd om gebruik te maken van door Smets aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal Smets de nodige zorgvuldigheid in acht nemen
 2. De derde-toeleverancier levert de via Smets te betalen producten rechtstreeks aan Koper. In voorkomende gevallen kan Koper rechtstreeks bij Smets de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van Smets plaatsvinden. 
 3. Smets is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde toeleverancier. Smets zal Koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die Koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde­ toeleverancier. 
 4. Bij eventuele gebreken in de door de derde geleverde producten, dan wel daarmee verband houdende schade, dient Koper zich rechtstreeks tot deze derde-leverancier te wenden. Smets kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor eventuele tekortkomingen

 

Artikel 14: Reclames op door Smets geleverde producten/emballage 

 1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Smets geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt. 
 2. Reclames ter zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds - doch uiterlijk binnen 24 uur na levering - bij Smets te worden gemeld op schriftelijke wijze per e-mail, zulks met vermelding van het betreffende ordernummer. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Smets slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur na levering op de juiste wijze ter kennis zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden
 3. Indien de Koper reclameert, dan stelt Koper Smets zo spoedig mogelijk in de gelegenheid om de producten te inspecteren en eventuele tekortkomingen vast te stellen. 
 4. Indien Smets constateert dat de geleverde producten uit hoofde van een en dezelfde levering meer dan drie afwijkingen heeft, dan is in beginsel sprake van een gebrek uit hoofde waarvan Smets in gebreke kan worden gesteld teneinde alsnog deugdelijk na te komen. Het voorgaande geldt uitdrukkelijk niet voor leveringen die afkomstig zijn van derde-leveranciers, dan wel gebreken die zijn ontstaan door handelingen welke zijn gelegen in de sfeer van Koper. 
 5. Reclames en/of klachten geven Koper nimmer het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten
 6. Vanuit het magazijn van Smets geleverde emballage wordt teruggenomen, mits gereedstaand, gesorteerd naar soort, in originele fabrieksverpakking en op de door Smets aangegeven wijze. De definitieve creditering geschiedt aan de hand van de in het magazijn van Smets verrichte telling
 7. Terugzending van geleverde producten kan door Koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van Smets. 
 8. Ruilen van producten is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Smets. Producten worden in dat geval omgeruild voor het juiste product, mits deze aangeboden worden in gesloten, originele verpakking zoals ze ook zijn afgeleverd

Artikel 15: Overmacht 

 1. Smets is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, dan wel een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan, al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de invloed van een partij voordoet, waaronder mede, doch niet uitsluitend: oorlog(-sdreiging), wilde of georganiseerde stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, vervoersbeperkingen, bedrijfsongeval, natuurrampen waaronder overstroming, weersomstandigheden, aardbeving, epidemieën, pandemieën en/of quarantainemaatregelingen, gebrek aan grondstoffen en/of producten en gebrek aan personeel, alsmede alle overige omstandigheden waarop Smets geen invloed heeft
 2. Smets is niet gehouden tot nakoming van enige 

verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 

 1. Indien Smets door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, brand, ofwel bij Smets ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Smets het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren
 2. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Ingeval nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is vanwege een overmachtsituatie is Smets hiervoor niet aansprakelijk. In dat geval kan Koper geen aanspraak maken op schadevergoeding. Indien nakoming wel mogelijk is maar slechts tegen andere condities, zal nakoming slechts kunnen plaatsvinden indien Smets en Koper over de gewijzigde condities alsnog schriftelijk overeenstemming hebben bereikt. 

Artikel 16: Ontbinding 

 1. Indien Koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Smets gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Smets toekomende rechten
 2. Indien Koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Smets nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Smets voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar
 3. Alle vorderingen van Smets zijn terstond en geheel opeisbaar indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien Koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Smets heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid 

 1. Koper is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door hem, zijn werknemers of door hem ingeschakelde hulppersonen, wordt toegebracht aan personen en/of goederen die zich op enig bedrijfsterrein van Smets bevinden, ongeacht of de schade voor Koper voorzienbaar was

Smets en/of haar werknemers en/of door Smets ingeschakelde hulppersonen, zijn jegens Koper, zijn werknemers of door hem ingeschakelde hulppersonen niet aansprakelijk voor aan Koper, zijn werknemers of door hem ingeschakelde hulppersonen toegebrachte schade van welke aard dan ook, waaronder (doch niet beperkt tot) letselschade, zaakschade, oogstschade, schade die het gevolg is van overmacht of van het wel of niet verkopen of vernietiging van producten en schade die is opgetreden tijdens transport, verlading of verpakking, ongeacht of de schadevergoedingsplicht van Smets door Koper wordt gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of een ongerechtvaardigde verrijking van Smets, of welke andere grond dan ook, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid

 1. Mocht Smets gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, dan is de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, zulks betrekking hebbende op de geleverde producten en overige verplichtingen uit de overeenkomst, zulks met dien verstande dat het bedrag ter zake de aansprakelijkheid nimmer hoger is dan het bedrag waarvoor Smets in dat geval verzekerd is
 2. iedere verdergaande aansprakelijkheid van Smets voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart Koper Smets tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald

Artikel 18: Overige verplichtingen van Koper Koper is verplicht Smets onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als Koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn 

vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen

 1. Alle geschillen tussen Smets en haar Kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Smets
 2. De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het CISG 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend

 

 

Artikel 19: Wijzigingen 

Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Smets worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens Koper dan nadat Koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld. 

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op de overeenkomsten tussen Smets en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze verkoopvoorwaarden geheel of deels nietig of vernietigbaar is, zullen partijen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige bepaling die wat betreft inhoud, doel en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de geheel of deels nietige of vernietigbare bepaling. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze verkoopvoorwaarden die onverminderd van kracht blijven